درباره این پروژه

شکل گیری دیدگاه درباره ی انتخابات قرار است اسان باشد و خوش بگذرد ـ این ماموریت ما درWahlSwiper است. قاعده : سوالات سیاسی میتوان با سوایپ اسان به چپ به „نه„ و راست به „بله„ انجام بشود.WahlSwiper بعد انطباق با احزاب را حساب میکند.

ما ازوضوح خوشمان می اید. نزد ما فقط بله و خیروجود دارد، نه شاید. این شاید برای احزاب سختی بیارد اما به شما کمک میکند تصمیم بگیرید. شما در هر صورت میتوانید سوالها را بدون جواب رد کنید.

رای دادن مثل ملاقاتهای مجازی آسان است -اما حداقل با انطباقت هم عقیده هستی حتی اگر فقط برای یه دوره باشد.