انتخابات مجلس ۲۰۲۱

انتخابات مجلس ۲۰۲۱ در26 سپتامبر 2021 برگذار شده است.‎ 39 احزاب شرکت کردند. 36 از 39 احزاب جواب هایشان را در WahlSwiper ارسال کردند.

By clicking »Start VoteSwiper« you accept our privacy policy.

Support this project

The VoteSwiper is a project made by citizens for citizens. Today we reach several million people with - and that does not only require a lot of time, which we are happy to invest, but also money: The hosting alone for larger elections quickly costs several thousand euros. We are therefore dependent on your support to be able to continue offering VoteSwiper for you in the future.

Every amount helps.